Cennik

Zadzwoń do Nas 532 601 864

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 września 2004 roku (Dz. U. Nr 223, poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
Obowiązuje od 22.09.2009 r

CENNIK BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

Lp.WyszczególnienieOpłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)
1Okresowe badanie techniczne
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)98,00
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c50,00
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78,00
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00
1.22motorower50,00
1.23pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej62,00
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20,00
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00
2.6toksyczności spalin14,00
2.7poziomu hałasu20,00
2.8geometrii kół jednej osi36,00
2.9działania amortyzatorów jednej osi14,00
2.10wszystkich innych usterek łącznie20,00
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)20,00
4.2wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00
5Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)20,00
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00
6Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,0
6.8o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym50,00
6.9skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu - w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji60,00
6.9skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu - jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska94,00
6.10w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94,00
6.11pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym50,00
6.12dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego120,00
6.13o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu (za każde stanowisko kierującego) drogowym (za każde stanowisko kierującego)50,00
7Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)35,00
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)21,00

Objaśnienia:

 1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w
  dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie
  pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
 2. Pozostałe badania jak dla autobusu.
 3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat
  określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera
  się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
 4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
 5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów
  i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów
  samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:

 • m.w. – masa własna pojazdu,
 • d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
Control Center © 2024. All Rights Reserved.
Wykonanie: inmedium.pl